งานดนตรีส่งผลดีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทยอย่างไร

‘ดนตรี’ จัดเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งซึ่งมนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นเวลาช้านานแล้ว โดยดนตรีได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ในทุกระดับชั้น บางคนเสพย์ซึ้งดนตรีโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผ่อนคลายความเครียด , เพื่อความซาบซึ้งดื่มด่ำ ไปกับอารมณ์ของบทเพลง โดยการดำเนินชีวิตของคนไทย ต้องมีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพราะดำเนินไปตามความเชื่อ , วัฒนธรรม , วิถีชีวิตของชาวไทย ดนตรีได้เข้ามาส่วนเสริมสร้างความมั่นคง , ความสุข รวมทั้งความสนุกสนาน เพื่อให้ผ่อนคลายจากความเหน็ดเหนื่อย ตลอดจนความทุกข์ทั้งหลาย ทำให้ดนตรีเรียกได้ว่ามีคุณค่าต่อมนุษย์อย่างล้นหลาม

คุณค่าความสำคัญของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย

‘ดนตรี’ คือ งานศิลปะอีกประเภทหนึ่ง ที่ใช้เสียงเป็นสื่อในการถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆ ดนตรีได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อมนุษย์ ช่วยผลักดันให้ชีวิตของมนุษย์มีความสุข , ช่วยผ่อนคลายความโศกเศร้า ตลอดจนเป็นสื่อเสริมให้กิจกรรมของมนุษย์นั้นเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

สำหรับในสังคมและวัฒนธรรมไทย ดนตรีไทยจัดเป็นงานศิลปะอันแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของชาติ และคุณค่าของดนตรีไทย ได้รับการวิเคราะห์ โดยมีท่วงทำนองร้อยเรียงไปตามโครงสร้างของระบบเสียง มีเนื้อร้องแต่งด้วยร้อยกรองมีความสวยงามสละสลวย มีสัมผัสที่ฟังแล้วลื่นหู  มีนักดนตรีทำหน้าที่ถ่ายทอดบทเพลง ด้วยการใช้ระเบียบวิธีบรรเลงเครื่องดนตรีอันมีลักษณะหลากหลาย นอกจากนี้ยังมีวิธีการขับร้องที่กลมกลืนกัน ตลอดจนมีเครื่องดนตรีที่มีรูปแบบเฉพาะ , สวยงาม รวมทั้งได้สัดส่วนของวิชาการเขียนบทเพลง

ดนตรีในสังคมไทยคุณค่าทางจิตใจและแสดงออกถึงประเพณีโบราณ

ดนตรี

‘ดนตรีไทย’ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ อีกทั้งยังมีความหมายต่อบุคคลในการพัฒนาคุณภาพจิตใจให้ยกระดับสูงขึ้น โดยเป็นสื่อกลางของกิจกรรมของประเพณี , ศาสนา , ศิลปะ ตลอดจนเป็นสื่อกลางทางสังคม ซึ่งช่วยให้เกิดการรวมกลุ่มของคนในชาติ  , สร้างพลังทางสังคม ตลอดจนมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันต่างๆของประเทศด้วย เช่น สถาบันการเมือง , การปกครอง , การทหาร เป็นต้น

‘ดนตรีไทย’ จัดเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ได้สร้างสรรค์ทั้งในรูปแบบบทเพลง , เครื่องดนตรี , วิธีการ ตลอดจนการนำมาใช้ในโอกาสต่างๆให้เกิดความเหมาะสม นอกจากนี้ดนตรีไทยยังนำเข้าไปใช้ในการประกอบกิจกรรมตามความเชื่อรวมทั้งพิธีกรรมต่างๆ  โดยเข้าไปปรุงแต่งให้งานนั้นเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ในพื้นที่หลายจังหวัดของภาคกลาง มีวงปี่พาทย์แบบต่างๆ อันเป็นเครื่องประกอบพิธีกรรม ส่วนทางภาคเหนือมีวงดนตรีพื้นบ้านล้านนา , ภาคอีสานมีวงดนตรีพื้นบ้านอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากมาย และภาคใต้มีวงดนตรีพื้นบ้าน มีหน้าที่บรรเลงในงานพิธีกรรม รวมทั้งประกอบการแสดงต่างๆ

Posted in edm

1 thought on “งานดนตรีส่งผลดีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทยอย่างไร

  1. ผมชอบงานดนตรีนะ มันสนุกดี ให้ความรู้สึกว่าอยากไปอีกอ่ะ บางงานที่แบบว่าจะหลายๆ วันนี่ยิ่งดีเลยครับ เพราะได้รวมตัวกับเพื่อนๆ หากิจกรรม บาคาร่า ทำร่วมกันยิ่งทำให้งานดนตรีสนุกครับ

Comments are closed.